Povodom odluke Upravnog odbora Kluba(od 03.12.2020),a na osnovu ovlašćenja
st.IV čl.29.Statuta plivačkog kluba „Vojvodina“ sazivam:

Redovnu sednicu Skupštine P.K.“Vojvodina“ iz Novog Sada
Sednica će se u skladu sa uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje
zarazne bolesti kovid-19i odlukom vlade R.Srbije o određivanju
posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti kovid-19i
saglasno preporukama M.O.komiteta održati putem elekotonskih
sredstava komunikacije u ponedeljak 28.12.2020.sa početkom u 18,00
časova. Z a sednicu predlažem :

Dnevni red
1. Izbor zapisničara i radnog predsedništva.
2. Izbor verifikacione komisije( predsednik i dav člana).
3. Izveštaj verifikacione komisije o kvorumu.
4. Usvajanje predloženeog Dnevnog reda.
5. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine kluba.( sa redovne
2018.god.vanredne o usvajanju finansijskog izveštaja 2019.god.)
6. Izveštaj o radu U.O.Kluba za 2019god.
7. Izveštaj o stručnom radu i nastupu naših takmičara u sezoni 2019./20.
ref.BeretićIgor , Jajić Miloš i Rosić Aleksandar.
8. Plan i program sportskih aktivnosti za 2021, god. ref:BeretićIgor
9. Razno ( predložiti u pisanoj formi)—–

U Novom Sadu,
15.12.2020. P.K. „Vojvodina“
D.BR.9 Predsednik kluba
Goran Grbić